Onze privacybelofte

Wij zullen:

 • Uw persoonsgegevens veilig en privé houden
 • Uw persoonsgegevens niet verkopen aan derde partijen

Softmedex hecht waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Ons privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en eventuele andere documenten waarnaar wordt verwezen) beschrijft de basis waarop persoonsgegevens van u die we verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Dit beleid wordt gepubliceerd op alle websites van Softmedex of aan haar gelieerde ondernemingen.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle websites van Softmedex en alle online applicaties van Softmedex op smartphones, tablets en andere mobiele apparaten (“apps”), evenals op uw gebruik van of toegang tot onze online diensten en content.

Als u een bestaande klant bent, dan hebben we al beperkte persoonsgegevens van u of van uw medewerkers, zoals voor- en achternaam, contactgegevens, geboortedatum, adres, betalingsgegevens, etc. Het bewaren en verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de dienstverlening  tussen Softmedex en u.

Door voortzetting van de dienstverlening met Softmedex en of door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze verzameling, overdracht, opslag, bewaring en/of verwerking, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen indien noodzakelijk als gevolg van wijzigingen in Europese of nationale wetgeving.

Behalve de persoonsgegevens omschreven in dit beleid kunnen we alleen aanvullende persoonsgegevens van u verzamelen indien u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken.

Gebruik van de gegevens
We kunnen uw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten contracten
 • Om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen
 • Om ervoor te zorgen dat content op onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd
 • Om u van informatie te voorzien waar u ons om verzoekt of die volgens ons interessant voor u kunnen zijn.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten en/of dienst(en)

Softmedex deelt geen persoonsgegevens van klanten of leveranciers en/of hun medewerkers met derde partijen voor verdere marketingactiviteiten door deze derde partijen.

Welke gegevens van u we verzamelen is afhankelijk van uw activiteiten op onze website(s), of u bent ingelogd of niet. We kunnen alle of een combinatie van de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken, bewaren en opslaan:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Bedrijfsnaam, registratienummer
 • Post- en/of bezoekadres
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Naam contactperso(o)n(en)

Softmedex beroept zich ook op het verzamelen van gegevens ten behoeve van haar gerechtvaardigde belangen als basis van rechtmatigheid van de verwerking.

Uit hoofde van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreffen persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden, etc. Softmedex verzamelt, bewaart of verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Indien dit op enig moment in de toekomst verandert, zal Softmedex deze online privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen.

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden gebruikt door de browser van uw computer, die gegevens van bezoekers opslaan.  Cookies worden algemeen gebruikt op het internet en zijn niet schadelijk voor uw systeem.
Wij gebruiken momenteel alleen cookies t.b.v. van uw gebruiksgemak van onze websites.

We gebruiken Zendesk zodat ingelogde klanten met ons kunnen chatten. De software is zo ingesteld dat wanneer een ingelogde klant een chat opstart, deze bij de juiste afdeling terecht komt. Lees hier het privaybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Als u geen cookies wilt accepteren, dan kunt u dat instellen in uw browser.  Zie de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. Afhankelijk van specifieke wetgeving in Europese landen kan uw goedkeuring gevraagd worden voor het gebruik van cookies, via een cookiebanner op de website.   Houdt u er echter rekening mee dat dit van invloed kan zijn op ons vermogen om uw transacties te verwerken.  U kunt cookies inschakelen of uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen.  U leest hoe u dit doet en u vindt meer informatie over cookies op https://www.aboutcookies.org/ (Softmedex beheert deze website niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Deze wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Voor de meest actuele browserspecifieke informatie verwijzen wij u naar de fabrikant van uw browser).

Waar we uw persoonsgegevens opslaan
Gegevens die u aan ons verstrekt, worden normaal gesproken opgeslagen, verwerkt en bewaard in een land binnen de Europese Unie (EU). Hoewel dit niet gebruikelijk is voor Softmedex, kunnen gegevens ook worden overgedragen aan en opgeslagen in een bestemming buiten de EU. In dergelijke gevallen waarborgt Softmedex dat alleen landen en/of derde verwerkende partijen die voldoen aan de EU-regelgeving worden gebruikt met behulp van middelen voorgeschreven door de EU-AVG.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze website, dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord.  We verzoeken u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig.  Hoewel wij ons best doen om door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die van uw computer naar onze website worden doorgestuurd niet garanderen.

Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Deze omvatten onder andere:

 • Hashing
 • SSL-encryptie
Bekendmaking van uw gegevens
Ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen kunnen we in de volgende gevallen uw persoonsgegevens delen met derde partijen:
 • Indien wij een bedrijf of activa kopen of verkopen mogen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van het bedrijf of de activa in kwestie.
 • Indien Softmedex of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, behoren persoonsgegevens bijgehouden van klanten en leveranciers en/of hun medewerkers tot de overgedragen activa.
 • Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of de rechten, eigendom of veiligheid van ons of onze groep, onze klanten en leveranciers of anderen te beschermen.
 • Ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Softmedex en aan haar gelieerde groepsondernemingen door het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties om fraude tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.

In alle bovenstaande gevallen zullen we u op de hoogte stellen dat uw persoonsgegevens zijn gedeeld met een derde partij.

Uw rechten

Uit hoofde van de EU-AVG hebt u de volgende rechten:
 1. Het recht op verstrekking van nadere informatie over de soorten verzamelde, verwerkte en bewaarde persoonsgegevens.
 2. Het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens verzameld en opgeslagen door Softmedex.
 3. Het recht op gedeeltelijke of volledige verwijdering van uw persoonsgegevens, behoudens concurrentierechten en wettelijke verplichtingen van Softmedex:- Indien Softmedex de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;- Indien u de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens wenst in te trekken;- Indien de verwerking is gebaseerd op Softmedex ’s gerechtvaardigde belang kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit bezwaar wordt afgewogen tegen de rechten en wettelijke verplichtingen van Softmedex ten aanzien van verdere verwerking van de persoonsgegevens;- Indien de verwerking onrechtmatig is.
 4. Softmedex het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens:- Indien de persoonsgegevens onjuistheden bevatten;- Indien de verwerking onrechtmatig is;- Indien Softmedex de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;- Indien de verwerking is gebaseerd op Softmedex’s gerechtvaardigde belang kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit bezwaar wordt afgewogen tegen de rechten en wettelijke verplichtingen van Softmedex ten aanzien van verdere verwerking van de persoonsgegevens;- Indien de verwerking is gebaseerd op Softmedex ’s gerechtvaardigde belang kunt u bezwaar maken en verlangen dat deze verwerking wordt beëindigd. Dit bezwaar wordt afgewogen tegen de rechten en wettelijke verplichtingen van Softmedex ten aanzien van verdere verwerking van de persoonsgegevens.
 5. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Softmedex’s gerechtvaardigde belang hebt u het recht de persoonsgegevens in digitaal formaat te downloaden.
 6. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming hebt u het recht om uw toestemming in te trekken.

Wanneer we uw persoonsgegevens hebben gedeeld overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid, zullen we redelijke stappen ondernemen om alle partijen waarmee we de gegevens hebben gedeeld te informeren over het verzoek om de persoonsgegevens te verwijderen.

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van onze partners.  Indien u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid.  Lees het beleid van de desbetreffende website door alvorens u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

De AVG geeft u recht op toegang tot uw gegevens.  U kunt gebruikmaken van uw recht op toegang in overeenstemming met de verordening.  Verzoeken voor toegang tot gegevens zullen kosteloos in behandeling worden genomen.

Vragen en klachten
Hebt u vragen over uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op per e-mail via info@softmedex.com.

Klachten met betrekking tot activiteiten van een van Softmedex kunt u ook richten aan een van de volgende nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.